Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Loeffen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Loeffen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Loeffen zijn vrijblijvend. Bakkerij Loeffen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Loeffen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Loeffen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Bakkerij Loeffen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Loeffen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Loeffen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Bakkerij Loeffen aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal betaling via de webshop als er sprake is van bezorging of contante betaling in onze winkel als er sprake is van het via de webshop bestelde producten zelf ophalen in de winkel, tenzij anders besproken.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Loeffen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Loeffen wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Loeffen. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Loeffen zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij Loeffen, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Loeffen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelf hetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens
Indien de klant aan Bakkerij Loeffen opgave doet van een adres is Bakkerij Loeffen gerechtigd alle bestellingen op dat adres te bezorgen met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij Loeffen.

Aansprakelijkheid
Bakkerij Loeffen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Loeffen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Loeffen komen. Bakkerij Loeffen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Loeffen eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Loeffen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Loeffen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Loeffen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Loeffen uitgesloten.

Diversen
Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Loeffen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Loeffen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Loeffen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Bakkerij Loeffen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Loeffen. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Loeffen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Loeffen.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen Bakkerij Loeffen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, telefonisch, schriftelijk – of per e-mail bij Bakkerij Loeffen te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Producten waarover een klacht is ingediend, dienen in originele verpakking klaar gezet te worden voor ophaling door Bakkerij Loeffen. Bakkerij Loeffen heeft de keuze het desbetreffende product bij retournering daarvan te vervangen voor een nieuw product, hiervoor wordt geen geld gerestitueerd. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Loeffen te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Winkelwagen
Scroll naar boven